lukaajka

37 tekstów – auto­rem jest lu­kaaj­ka.

Chciałabym la­tać ale nie umiem, wiec chodze po dworze Ziom. Chciałabym la­tać i pat­rzeć z go­ry na ludzi sza­rych i im machac by pop­ra­wiać im humor 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 18:50

Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, nag­le bum szkło roz­padło się jak por­ce­lano­wa lal­ka, ka­wałek w dło, długa nić na ciele się po­jawia, a z niej krop­le krwi. Zo­bacz jak dusza się ulatnia 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:22

Nie za­pom­nij się świeżych w kółko ran, które są po słowach złych. Te na ciele goją się szyb­ciej niż so­bie myślisz 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:20

Czy pa­miętasz tą dziew­czynę co za dnia jest uśmie­chnięta? Te­raz zo­bacz, ona płacze w swoim po­koju, ser­ca nie ma z kamienia 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:18

społeczeństwo rządzi się rozsądkiem, zaufa­niem i wiarą, to ich pro­wadzi do des­truk­cyjnych zacho­wań . By rządzić się rozsądkiem nie może być sprze­ciwu in­nych ludzi, zaufa­nie to czyn­nik przed którym nas in­ni os­trze­gają, a jed­nak za dużo go ma­my, a wiara to fi­lar który jed­noczy wszys­tkich a jeśli oka­zuje się że brak jest tych 3 rzeczy ludzie po­pełniają autodestrukcję 

myśl • 8 stycznia 2017, 13:10

Za­kocha­na w to­bie jes­tem, tak jak ty we mnie, jed­no spoj­rze­nie two­je i wiem co ci chodzi po głowie, je­den de­likat­ny uśmiech i już wiem że inaczej nie umiesz, kochasz nad życie i kochać będziesz… nie jes­teś sam uwierz.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2016, 19:26

kocham kłaść zim­ne dłonie na je­go kark, kocham pat­rzeć na twój uśmiech kiedy wpat­ru­jesz mi się w oczy, kocham two­je oczy we­sołe gdy mówię, że cię kocham, kocham także twoją sku­pioną minę gdy ro­bisz coś ważne­go i się tym przej­mu­jesz a ja wpat­ru­je się w ciebie i zas­ta­nawiam się że nie jes­tem niego war­ta, po pros­tu kocham cię aniołeczku 

myśl • 20 marca 2016, 14:24

https://www.facebook.com/Zwierciade%C5%82ko-948947451863016/?ref=aymt_homepage_panel

zap­raszam do pi­sania swoich wier­szy, myśli 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2016, 22:00

* * *

Za szklaną szybą widzę cię codzien­nie, twój wzrok wbi­ty we mnie, ro­zumiem cię prze­cież, kochasz mnie nad życie i nie opuścisz mnie, wiele osób to mówiło i odeszli smut­ni, dziś jak zmar­no­wane i mok­re od deszczu psy kulą się i szlochają na dno się staczają. 

wiersz • 18 stycznia 2016, 20:55

Tabu

od­dając ci się, od­da­je ka­wałek nieba, ten przed­smak co cze­ka cię tam po śmierci.
od­dając się to­bie po­kazu­je ci to co za­kaza­ne na co dzień.
od­da­je ci się tyl­ko dla te­go, że to ty jes­teś wart obej­rze­nia ta­bu codzienności.
Ja jes­tem ta­bu, ty widzem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 stycznia 2016, 15:55

lukaajka

lukaajka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2018, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałabym la­tać ale nie [...]

16 sierpnia 2018, 20:28stepbyson sko­men­to­wał tek­st Chciałabym la­tać ale nie [...]

16 sierpnia 2018, 18:50lukaajka do­dał no­wy tek­st Chciałabym la­tać ale nie [...]

15 sierpnia 2018, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

15 sierpnia 2018, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

15 sierpnia 2018, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

12 lipca 2016, 17:09Krisso sko­men­to­wał tek­st ile cza­su trze­ba by [...]

12 lipca 2016, 17:09Krisso sko­men­to­wał tek­st Zakochana w to­bie jes­tem, [...]

26 stycznia 2016, 12:27lukaajka sko­men­to­wał tek­st https://www.facebook.com/Zwierciade%C5%82ko-948947451863016/?ref=aymt_homepage_panel zapraszam do pi­sania swoich [...]

23 stycznia 2016, 22:00lukaajka do­dał no­wy tek­st https://www.facebook.com/Zwierciade%C5%82ko-948947451863016/?ref=aymt_homepage_panel zapraszam do pi­sania swoich [...]